Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Informationer
Se vandrådets statusbrev december 2013 her:
Indberetning om boringerVandrådet har modtaget nedenstående information fra FVD, som vi opfordrer vandværkerne til at handle på allerede nu:
Lige efter nytår får vandværkerne en ny opgave: De skal nu selv indberette status for vandboringerne til GEUS’ nationale boringsdatabase, som hedder Jupiter.
Som noget helt ekstraordinært er her vedhæftet et smugkig på en artikel fra det kommende nummer af Vandposten, som endnu ikke er på gaden. Artiklen handler om disse nye regler for boringsindberetning.
I forbindelse med denne indberetning, skal vandværkerne oprettes i Jupiter-databasen – og de eneste, der kan give vandværkerne adgang til databasen, er kommunerne.
FVD opfordrer derfor de vandråd, der har mulighed for det, til at tage emnet op på førstkommende bestyrelses- eller vandrådsmøde, så vandværkerne og kommunen bliver opmærksomme på:
-   At vandværkerne udpeger den kontaktperson, der skal indberette boringernes status.-   At kommunen får den rigtige mail-adresse til kontaktpersonen.
FVD anbefaler i den forbindelse – som man også kan læse i artiklen – at vandværket får sin egen mail-adresse som kommunen kan skrive til i forbindelse med indberetningerne.
I øvrigt: Hvis vandværket eksempelvis bruger formandens private e-mail-adresse, vil kommunens – og forbrugernes for den sags skyld – mulighed for at kontakte et vandværk via e-mail forsvinde, hvis der lige pludselig kommer ny formand.
Hvis vandrådene allerede nu er med til at formidle kontakten mellem kommune og vandværker, kan det helt sikkert mindske eventuelle problemer i forbindelse med indberetningen.
Med venlig hilsenNiels ToftegaardKommunikationsmedarbejderForeningen af Vandværker i DanmarkSolrød Center 22C, 1, 2680 Solrød StrandTlf. 5614 42 42, www.fvd.dk, fvd@fvd.dk


25 m beskyttelseszoner
Ny information om beskyttelseszoner:
Fra FVD Midt har Vandrådet modtaget nedenstående orientering om de nye 25 meters beskyttelseszoner:
”I bekendtgørelsen over 25 meters beskyttelseszoner omkring boringer, er der i § 64c jf. §21 b i Miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 553 af 01-06 2011) anført: "Godtgørelse udbetales kun til ejere af grunde, hvorpå boringen er beliggende".
Hvilket medfører at ved de vandforsyninger, hvor forsyningen ejer jorden hvor boringen er beliggende, ikke skal udbetale kompensation for dyrkningstab, selv om at beskyttelseszonen berører tilstødende dyrkede arealer. Miljøministeriet har den 28. juni 2012 udsendt forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven til høring med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2013 (hvis forslaget vedtages efter høringsfristens udløb den 3. august) med følgende ændringsforslag: " at ejeren af størstedelen af det areal, som er omfattet af beskyttelseszonen på 25 meter omkring boringen, får krav på godtgørelse i de tilfælde, hvor vandforsyningen har opkøbt det areal, hvorpå boringen er beliggende" (forslaget er vedhæftet).
Dette vil medføre at rigtig mange af de vandforsyninger med boring på egen grund, og som efter den gældende lov "kunne læne sig tilbage", efter vedtagelse af ændringsforslaget med virkning fra 2013 alligevel skal betale kompensation for dyrkningstab med et beløb årligt på kr. 429,- pr, boring, hvis beskyttelseszonen berører dyrkede arealer.”
Vandrådet opfordrer vandværkerne til at være opmærksomme på dette forhold.
Læs Naturstyrelsens brev med oplæg til lovændring her:
Læs miljøstyrelsens vejledning her:


Termografering
FVD har udsendt  brev med præcisering af reglerne for termografering.Efter de nye regler skal ALLE eltavler termograferes uanset størrelsen.Husk den fordelagtige aftale med BL Termografi som gælder for Vandrådets medlemmerSe FVD's brev til Helgenæsvand nedenfor.
Vagtpersonale ved inspektion i tørbrønde
Ved vandrådets kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan den 8.3.2012 blev der stillet spørgsmål om krav til vagtpersonale ved nedgang til en borings tørbrønd.Svaret er, at man gerne nå gå ned i en tørbrønd til sin boring uden vagt, se nednestående artikel fra Vandposten nr. 157, Februar 2007.Der er, så vidt det er Vandrådet bekendt, ikke kommet nye regler på området siden artiklen er skrevet.
Stigning i afgiften for ledningsført vand
Fra FVD's hjemmeside har vi sakset følgende vejledning:6. januar 2012Hvordan skal vandværket forholde sig til den nye afgift?
Den planlagte ændring af afgiften på ledningsført vand fra kr. 5,00 til kr. 5,23 blev vedtaget den 21. december 2011, og samtidig blev der er indført en afgift på 67 øre til grundvandssikring frem til 2017.Den gamle grundvandssikringsafgift på 31,5 øre bortfalder og beregnes nu på m3 forbruget. Begge er indført med virkning fra 1. januar 2012.Begge afgifter skal således opkræves på vegne af Skat fra denne dato og de bør begge fremgå af vandværkets takstblad.
Med hensyn til de nye takstblade, sendes disse til kommunen som orientering, da de ikke kan nægte at godkende en afgiftsforhøjelse i jeres takstblad.
Afgiften, som tidligere var på indvindingstilladelsen, tages ud af den pris, den var indregnet i, således at afgiften ikke opkræves to gange.Med hensyn til kontering i vandværkets regnskab, bør det for overskuelighedens skyld konteres på hver sin konto.
Der gælder for begge afgifter reglen om 10 % spild. Det vil sige at, den nuværende regel om 90 % afregning af vandafgiften som minimum, er gældende for begge afgifter. Da afgiften for grundvandsbeskyttelsen er indført i loven om afgift af ledningsført vand.
Syddjurs Kommune har svaret vandrådet på forespørgslen om, hvorvidt allerede godkendte takstblade for 2012 skal godkendes påny som følge af den ændrede afgift.
Dette er iflg. kommunen ikke nødvendigt.Dog ønsker kommunen at driftsbidraget i fremtiden specificeres på takstbladet uden afgift og momsKlik på linket herunder for at læse kommunens svar.
Svarmail fra Syddjurs Kommune


Information fra SKAT.SKAT har udsendt meddelese om afgiftsforhøjelse på afgiften af ledningsført vand, samt omlægning af gebyret vedr. grundvandsbeskyttelse gældende allerede pr. 1. januar 2012Dette får betydning for vandværkernes takstblade for 2012, idet det formentlig medfører, at allerede godkendte takster for 2012 skal godkendes på ny med den forøgede statsafgift, idet forhøjelsen af statsafgiften vil medføre højere driftsbidrag fra forbrugerne.
Vandrådet har rettet henvendelse til kommunen om dette forhold.
Meddelelse fra SKAT om afgiftsforhøjelse på ledningsført vand


Aktuelt


Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Peter Johan Bruun | telefon: 29 62 06 49 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net