Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Analyser
Kommunens tilsyn og kontrol med vandværkerne.
Den 1. januar 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i kraft. Bekendtgørelsen (Nr. 1024 af 31.10.2011) kan hentes på linket: klik her
Vandrådets formand og næstformand har haft møde med kommunen, hvor emnet blev drøftet. Fra mødet vil vi gerne henlede opmærksomheden på nedenstående:
Analyser, herunder udvidet pesticidprogram.Fra 1. januar 2012 skal der udtages et nyt analyseprogram for pesticider, da bekendtgørelsens pesticidliste er blevet udvidet. Vandværkerne bør være opmærksomme på, om laboratorierne får analyseret efter det nye pesticidprogram. Det er vandværkets ansvar at dette sker.
I den nye tilsynsbekendtgørelse er det endvidere et krav, at vandværkerne straks og senest samme arbejdsdagindberetter til kommunen, hvis der er overskridelser af grænseværdierne. Dvs. vandværket bør aftale med dets respektive analysefirma, at analysefirmaet omgående sender analyseresultat til kommunen (jf. § 15 i bekendtgørelsen).
Derfor opfordres vandværkerne til at tilmelde Syddjurs Kommune til laboratoriernes mailliste, således at varsling af overskridelser sendes direkte til kommunen. Kommunens mailadresse er: natur.miljoe@syddjurs.dk
Kommunen skal omgående (samme dag) reagere til embedslægen med henblik på evt. akut at påbyde kogeanbefaling.Kommunen beder om, at vandværkerne forhåndsvarsler kommunen, når der foretages reparations- og/eller udskiftningsarbejder, så kommunen kan tage dette med i overvejelserne i forbindelse med ovenstående.
Indberetninger.Analysefirmet skal inden 6 uger efter prøvetagning indberette resultatet til Jupiter databasen.Vandværkerne skal inden 1. februar hvert år indberette oppumpede vandmængder til kommunen – dette er et lovkrav. Syddjurs Kommune indberetter derefter en gang årligt resultaterne - inden 1. april - til den landsdækkende database Jupiter, som findes på www.Geus.dk
Informationspligt til forbrugerne.Der blev gjort opmærksom på, at vandværkerne har en informationspligt overfor forbrugerne til minimum en gang årligt via af hjemmesiden eller et trykt medie at offentliggøre oplysninger omkring vandkvalitet mv. jf. bekendtgørelsens §28, stk. 3.
Godkendelse af prøvetagningssteder på ledningsnettet.Syddjurs kommune orienterede om, at såfremt et vandværk vælger at etablere et fast prøvetagningssted på ledningsnettet, skal det forinden godkendes af kommunen. Kommunen gjorde endvidere opmærksom på, at vandkvaliteten skal være overholdt ved forbrugerens taphane, hvorfor der ligeledes skal tages analyser på forskellige forbrugeradresser.


Aktuelt
NB:
Repræsentantskabsmøde - tirsdag d. 26/4 kl. 18.30
Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Claus Carstensen | telefon: 21 29 16 99 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net